Dr. Trần Trọng Dương

 
Dr. Tran Trong Duong worked as a lecturer at Hanoi University of Culture from 2004 to 2007, as a visiting lecturer at Vietnam Academy of Buddhism from 2010 to 2016, and has worked as a researcher at the Institute of Sino-Nom Studies since 2007 and as an advisor at Vietnam Graduate Academy of Social and Sciences since 2015. He received Young Nom Scholar Award from The Vietnamese Nôm Preservation Foundation (USA) in 2011. His research on graphology (Nom studies), textology, etymology, Vietnamese historical linguistics, medieval Vietnamese history, Buddhist culture, Sinitic Literacy… has been published in books and in a number of domestic as well as international journals. His publications include: A Study on Nom Script and Vietnamese Language in the Translations of “Khoa Hu Luc” (Hanoi: Encyclopaedia Publisher, 2012), A Study on One-Pilar Pagoda in Ly Dynasty, (Tp. Ho Chi Minh: Hong Duc Publisher, 2013), A Dictionary of  Nguyen Trai’s “Quoc am thi tap” (Nguyen Trai quoc am tu đien, Hanoi: Encyclopaedia Publisher, 2014), The Heritage of Chem Temple (Hanoi: The Gioi Publisher, 2015).
He is currently writing a monograph on Vietnam’s dragon as a cross-cultural symbol.
Affiliation:  Institute of Sino-Nom Studies (Vietnam Academy of Social and Sciences- VASS).
 
Trần Trọng Dương, tiến sĩ Ngữ văn chuyên ngành Hán Nôm, hiện công tác tại Viện NC Hán Nôm, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, giảng sư thỉnh giảng Học viện Phật Giáo Việt Nam. Các mối quan tâm chính: ngôn ngữ học lịch sử (tiếng Việt), từ nguyên học, văn tự học chữ Nôm, lịch sử cổ trung đại Việt Nam. Đã công bố một số bài viết trên các tạp chí chuyên ngành và một số sách vở khoa học: Chữ Nôm và tiếng Việt qua các bản dịch Khóa hư lục (2012), Kiến trúc một cột thời Lý (2013), Nguyễn Trãi quốc âm từ điển (2014), v.v.
 

Affiliation: 
Institue of Sino – Nom Studies (VASS)